Algemene Voorwaarden (excl. reizen)


Algemene Voorwaarden ChinaTalk

Definities

ChinaTalk: de vennootschap onder firma gevestigd te Bermershof 801 te Uden, alsmede haar rechtsopvolgers onder algemene of bijzondere titel.

Diensten: Alle werkzaamheden, in welke vorm en hoegenaamd ook (dienstverlening, aanneming van werk, enz.) die ChinaTalk voor of ten behoeve van Opdrachtgever verricht, onder meer maar niet uitsluitend kennisoverdracht in de vorm van onderwijs, trainingen, lezingen, vervaardiging van content (artikelen, videos, etc) en onderzoek.

Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon in opdracht van wie ChinaTalk producten levert, diensten verleent en/of werkzaamheden verricht dan wel met wie ChinaTalk een overeenkomst aangaat of met wie ChinaTalk in bespreking of onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst.

Overeenkomst: iedere overeenkomst voor het leveren van producten of verrichten van Diensten die tussen ChinaTalk en Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.

Cursist: de natuurlijke persoon die namens de Opdrachtgever een Dienst afneemt.

Trainer: de natuurlijke persoon die namens ChinaTalk de Dienst van de Overeenkomst verricht.

E-learning: alle cursussen die Cursist aan de hand van vooraf geproduceerde materialen (video, documenten, etc.) door middel van zelfstudie individueel volgt, zonder directe tussenkomst van een Trainer.

In-Company trainingen: alle cursussen, zowel online als offline, die worden afgenomen door de Opdrachtgever voor een besloten evenement waarbij de Opdrachtgever zeggenschap heeft over de Cursisten en de Trainer de cursus in eigen persoon uitvoert.

Classrooms: alle cursussen in groepsverband, zowel online als offline, waaraan de Cursist deelneemt maar de Opdrachtgever geen zeggenschap heeft over de andere aanwezigen en de Trainer de cursus in eigen persoon uitvoert.

Een-op-een Diensten: diensten die onderdeel vormen van een Overeenkomst en aan één individuele Cursist geleverd worden, onder meer maar niet uitsluitend een individueel coachinggesprek als onderdeel van een e-learning of na een Classroom training of een individuele training voor één cursist.

Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, Diensten, Overeenkomsten en (overige) handelingen en rechtshandelingen van ChinaTalk resp. tussen ChinaTalk en Opdrachtgever (respectievelijk hun rechtsopvolgers), ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot of in verband staan met een Overeenkomst.
 2. Voor (studie)reizen verzorgd door ChinaTalk gelden aparte algemene voorwaarden.
 3. De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarde van Opdrachtgever wordt door ChinaTalk uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Afwijking van deze voorwaarden is slechts mogelijk indien schriftelijk overeengekomen.

Aanbiedingen, totstandkoming van Overeenkomsten, grondslag offertes

 1. Een aanbieding of prijsopgave van ChinaTalk bindt haar niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het aangaan van een Overeenkomst door Opdrachtgever. Offertes van ChinaTalk zijn gebaseerd op de informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt. De Opdrachtgever staat ervoor in, dat hij daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de Overeenkomst heeft verstrekt. Tenzij anders aangegeven, gelden offertes gedurende 10 dagen na dagtekening.
 2. De ideeën en de toelichting daarop die in een offerte of tijdens een (oriënterend) gesprek zijn vervat, zijn en blijven eigendom van ChinaTalk. Ongeoorloofd gebruik daarvan wordt door partijen bij voorbaat aangemerkt als een schending van art. 6:162 BW c.q. het auteursrecht van ChinaTalk. Opdrachtgever is gehouden in een dergelijk geval een extra vergoeding te betalen aan ChinaTalk gelijk aan 50% van de waarde van de desbetreffende opdracht, onverminderd het recht van ChinaTalk op aanvullende schadevergoeding indien de daadwerkelijke schade de in de vorige zin genoemde vergoeding overstijgt.
 3. Een Overeenkomst komt tot stand wanneer Opdrachtgever een aangeboden dienst van ChinaTalk heeft aanvaard.

Wijzinging Overeenkomst c.q. meerwerk

 1. Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de daarop van toepassing zijnde voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen. Wanneer een wijziging en/of aanvulling wordt overeengekomen, geldt deze wijziging of aanvulling slechts voor de desbetreffende Overeenkomst.
 2. Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de Overeenkomst kan worden beïnvloed indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de Overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.
 3. Indien Opdrachtgever aanvullingen of wijzigingen wenst op/van de afgesproken werkzaamheden en ChinaTalk van oordeel is dat deze prestaties daardoor worden verzwaard of uitgebreid, is er sprake van meerwerk, dat afzonderlijk aan Opdrachtgever in rekening kan worden gebracht, ook als tussen partijen eerder een vaste prijs was overeengekomen.
 4. Indien ChinaTalk meent dat van meerwerk sprake is zal zij Opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en deze informeren over de gevolgen daarvan voor de prijs en een indicatie geven van de termijn waarbinnen ChinaTalk aan haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst zou kunnen voldoen. ChinaTalk mag met de uitvoering van meerwerk wachten totdat Opdrachtgever ChinaTalk daartoe schriftelijk opdracht geeft.
 5. ChinaTalk te allen tijde gerechtigd een door Opdrachtgever gewenste aanvulling op of wijziging van de Overeenkomst te weigeren, in welk geval de oorspronkelijke Overeenkomst ongewijzigd van kracht blijft.

Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, exclusief BTW en (indien van toepassing) inclusief reiskosten van de Trainer binnen Nederland, tenzij anders is vermeld.
 2. Betaling geschiedt via online betaling op de ChinaTalk website of facturering door ChinaTalk.
 3. Betaling per factuur dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum en uiterlijk op de dagvoorafgaand aan de overeengekomen datum voor verrichting van de dienst, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen.
 4. Indien de Opdrachtgever niet of niet tijdig betaalt, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is en is ChinaTalk bevoegd nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van ChinaTalk tot vergoeding van de schade, incasso- en annuleringskosten. Onder deze kosten zijn begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 200,–.
 5. Indien de Overeenkomst is gesloten met meer dan één Opdrachtgever, zijn alle Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit de Overeenkomst.

Terbeschikkingstelling van informatie, medewerkers en werkruimte door de opdrachtgever

 1. Om de uitvoering van de Overeenkomst goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt Opdrachtgever tijdig alle door ChinaTalk benodigde en voor haar relevante documenten en overige gegevens en staat Opdrachtgever in voor de juistheid en volledigheid daarvan. Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van Opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van ChinaTalk betrokken (zullen) zijn.
 2. De duur van de uitvoering van de Overeenkomst kan behalve door de inspanning van ChinaTalk wordt beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die ChinaTalk verkrijgt en de door Opdrachtgever verleende medewerking. ChinaTalk zal zich redelijkerwijs inspannen de Diensten binnen de genoemde termijnen te leveren, doch kan, mede vanwege de in de vorige zin van dit artikel genoemde redenen, geen garantie ten aanzien van het resultaat geven.
 3. Indien blijkt dat de Diensten (deels) niet verricht kunnen worden ten gevolge van het niet voldoen door Opdrachtgever aan enige verplichting ten opzichte van ChinaTalk of anderszins aan Opdrachtgever toerekenbare omstandigheden, zal deze de kosten, berekend op basis van de dan algemeen geldende tarieven van ChinaTalk, vergoeden die ChinaTalk ter zake heeft gemaakt.

Uitvoering Overeenkomst voor In-Company diensten

 1. Bij een Overeenkomst voor het verzorgen van een In-Company Training worden afspraken gemaakt over plaats en datum (c.q. data) waar en wanneer de In-Company Training plaats zal vinden, de duur en het onderwerp van de In-Company Training, alsmede het (minimaal en) maximaal aantal deelnemers.
 2. Indien de Dienst wordt geleverd op een door de Opdrachtgever verzorgde locatie zal de Opdrachtgever ervoor zorgen dat de locatie waar de diensten van ChinaTalk worden verricht in alle opzichten daartoe geschikt is. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor eventuele schade die ChinaTalk ondervindt als gevolg van het niet geschikt zijn van de locatie.
 3. Het in de Overeenkomst vermelde aantal personen dat bij het leveren van de dienst als deelnemer/bezoeker aanwezig is, is bindend. Indien dit aantal met meer dan 50% wordt overschreden, heeft ChinaTalk het recht om hetzij het leveren van de dienst ten overstaan van meer personen dan overeengekomen te weigeren, hetzij aan het leveren van de dienst nadere voorwaarden te verbinden.

Uitvoering Overeenkomst voor Classroom diensten

 1. Classrooms hebben een minimaal aantal deelnemers welke vermeld staat bij de beschrijving van de Dienst. Indien dit minimale aantal inschrijvingen niet gehaald wordt behoudt ChinaTalk het recht om de Dienst eenzijdig te annuleren. ChinaTalk zal de Opdrachtgever een nieuwe datum voor verrichting van de dienst voorstellen. Indien de Opdrachtgever de nieuwe datum niet accepteert zal ChinaTalk restitutie verlenen van het voor de dienst betaalde bedrag.
 2. ChinaTalk is jegens de Opdrachtgever niet gehouden tot vergoeding van schade die de Opdrachtgever zal lijden als gevolg van annulering of verplaatsing van een Classroom.

Uitvoering Een-op-een Diensten

 1. Een-op-een Diensten die onderdeel zijn van een Dienst dienen binnen 3 maanden na bestelling van de Dienst door de Opdrachtgever te worden afgenomen.
 2. Er wordt geen restitutie verleend van betalingen voor Een-op-een Diensten die niet binnen deze termijn afgenomen worden.
 3. Afzonderlijke tijden voor Een-op-een Diensten kunnen door de cursist slechts worden verplaatst als de aanvraag daarvoor uiterlijk 3 dagen voor de afspraak schriftelijk ontvangen wordt op info@chinatalk.nl (onder vermelding van de naam en datum van de training).
 4. Verzoeken om verplaatsing van Een-op-een Diensten binnen 72 uur worden beschouwd als annulering. Er wordt geen restitutie van betalingen verleend voor die Een-op-een Dienst.

Annuleringsvoorwaarden E-learnings, In-Company Tranings, Classroooms en Een-op-een Trainings

 1. E-learnings worden direct na betaling beschikbaar gesteld. Op betalingen voor e-learnings kan daarom geen restitutie verleend worden.
 2. Voor alle overige Diensten geldt: de Opdrachtgever kan de overeenkomst voor, of uiterlijk op de overeengekomen datum van uitvoering geheel of gedeeltelijk opzeggen, in welk geval hij de volgende annuleringskosten verschuldigd is (tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen):
  • tot 15 kalenderdagen voor of op de eerste dag van uitvoering van de overeenkomst: 100% van de overeengekomen vergoeding;
  • 16 tot 30 kalenderdagen voor de eerste datum van uitvoering van de overeenkomst: 75% van de overeengekomen vergoeding;
  • 31 kalenderdagen of langer voor de eerste datum van uitvoering van de overeenkomst: 50% van de overeengekomen vergoeding.
 3. Naast de bovengenoemde annuleringskosten is ChinaTalk bij annulering door de Opdrachtgever gerechtigd alle tot dan gemaakte kosten in rekening te brengen.
 4. Verplaatsing van In-Company Training op verzoek van de Opdrachtgever wordt behandeld als annulering van de oorspronkelijke Overeenkomst en sluiten van een nieuwe overeenkomst. Annuleringskosten kunnen daarom van toepassing zijn.
 5. De Opdrachtgever is gerechtigd Cursisten die niet in staat zijn deel te nemen aan een Classroom te laten vervangen.
 6. Bij ‘no-show’ van de Cursist in een Classroom of Een-op-Een Dienst heeft de Opdrachtgever geen recht op restitutie of vervangende les.
 7. Opzegging van de Overeenkomst, annuleringen en vervangingen dienen schriftelijk te geschieden door het sturen van een e-mail aan info@chinatalk.nl onder vermelding van de naam en datum van de training.

Verhindering van de trainer bij Classrooms en In-Company Trainingen

 1. Indien de Trainer is verhinderd als gevolg van ziekte, een noodgeval, een belangrijke verplichting of beroepsmatige verantwoordelijkheid of andere onvoorziene omstandigheden of onmogelijkheid niet verschijnt, dan zal ChinaTalk:
  • in overleg met de Opdrachtgever het verrichten van de dienst verplaatsen naar een andere datum;
  • indien mogelijk: in overleg met de Opdrachtgever voor een vervang(st)er zorgdragen; of
  • indien ChinaTalk en de Opdrachtgever geen overeenstemming bereiken, de overeenkomst beëindigen onder restitutie van eventueel betaalde bedragen.
 2. Als de Trainer te laat op het evenement arriveert en alsnog de lezing geeft wordt geen restitutie verleend.
 3. ChinaTalk is jegens de Opdrachtgever niet gehouden tot vergoeding van schade die de Opdrachtgever zal lijden als gevolg van verhindering of het niet of niet-tijdig aanwezig zijn van de Trainer.

Overige bepalingen In-Company trainingen

 1. ChinaTalk kan op verzoek meer materiaal (foto’s, persmap) aanleveren (indien beschikbaar) voor de promotie van het evenement. De voorwaarden waaronder zullen separaat worden overeengekomen.
 2. Opnames (geluid en/of film) van de bijdrage van de Trainer mogen alleen worden gemaakt in overleg met ChinaTalk. Gemaakte opnamen en foto’s dienen op verzoek van ChinaTalk aan haar verstrekt te worden.
 3. De naam en foto’s van de Trainer mogen niet gebruikt worden voor andere promotionele doeleinden (bijvoorbeeld voor het promoten van een product of service) dan het evenement zelf.

Overmacht

 1. Indien ChinaTalk door een niet toerekenbare tekortkoming (“overmacht”) niet aan haar verplichtingen jegens Opdrachtgever kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.
 2. Indien de overmachtstoestand drie maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 3. Onder overmacht van ChinaTalk wordt verstaan elke van de wil van ChinaTalk onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van (het desbetreffende gedeelte van) haar verplichtingen jegens Opdrachtgever wordt verhinderd, vertraagd of in (bedrijfs)economische zin onwenselijk gemaakt of waardoor de nakoming van deze verplichtingen in redelijkheid niet van ChinaTalk kan worden verlangd.
 4. Partijen zullen elkaar onverwijld van een mogelijke overmachtstoestand op de hoogte stellen.

Intellectueel Eigendom

 1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt ChinaTalk het intellectueel eigendom over alle in de Dienst aangeleverde materialen.
 2. Documenten die onderdeel vormen van de Dienst (in PDF, Word of enigerlei vorm) worden enkel voor persoonlijk gebruik van de Cursist verstrekt. Videobestanden mogen niet worden gedownload of worden gedupliceerd tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 3. Het is niet toegestaan materialen die onderdeel vormen van de Dienst te distribueren, exploiteren, openbaar te maken en/of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ChinaTalk.

Opzegging overeenkomst

 1. Indien de Opdrachtgever:
 • niet behoorlijk of niet binnen een gestelde termijn of anderszins tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige Overeenkomst mocht voortvloeien;
 • zijn faillissement aanvraagt of failliet wordt verklaard;
 • surseance van betaling aanvraagt of aan hem surseance wordt verleend;
 • zijn bedrijf verkoopt of liquideert.

is ChinaTalk gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst:

 • de uitvoering van die Overeenkomst en daarmee samenhangende Overeenkomsten op te schorten totdat betaling –ook van alsdan reeds openstaande declaraties – voldoende zeker is gesteld; en/of
 • die Overeenkomst en daarmee samenhangende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden;

een en ander onverminderd ChinaTalk’s andere rechten onder welke Overeenkomst met Opdrachtgever dan ook en zonder dat ChinaTalk tot enige schadevergoeding is gehouden.

 1. Indien Opdrachtgever een natuurlijke persoon is die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf of een rechtspersoon is, dan is de Opdrachtgever slechts gerechtigd de Overeenkomst tussentijds te beëindigen indien ChinaTalk aantoonbaar tekort is geschoten in de uitvoering van de Overeenkomst en nalaat dit tekortschieten binnen 4 weken nadat Opdrachtgever ChinaTalk hiervan schriftelijk in kennis heeft gesteld ongedaan te maken. Ingeval Opdrachtgever de Overeenkomst om andere redenen tussentijds beëindigt, is hij gehouden de daardoor aan de zijde van ChinaTalk (te) ontstane schade alsmede de door ChinaTalk reeds gemaakte c.q. aangegane kosten en verplichtingen waartoe ChinaTalk zich alsdan reeds heeft gecommitteerd (bijvoorbeeld door inschakeling van derden) onverwijld en volledig aan ChinaTalk te vergoeden.
 2. ChinaTalk behoudt zich het recht het verrichten van een Dienst aan de Opdrachtgever te weigeren en restitutie te geven van de voor die Dienst betaalde bedragen indien ChinaTalk van mening is dat verrichten van de dienst ChinaTalk kan schaden (b.v. indien de Opdrachtgever of Cursist een directe concurrent is).

Vertrouwelijkheid

 1. Partijen zijn zowel gedurende als na afloop van de Overeenkomst verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de andere partij, waaronder begrepen informatie en gegevens met betrekking tot de Overeenkomst, ongeacht of aanstonds duidelijk zou moeten zijn dat die informatie en gegevens vertrouwelijk zijn. Opdrachtgever zal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ChinaTalk aan (een) derde(n) geen mededeling doen over de aanpak van ChinaTalk, haar werkwijze en dergelijke, en haar rapportage en resultaat van zijn werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever niet aan (een) derde(n) ter beschikking stellen of toestaan dat een ander dit doet. ChinaTalk kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.
 2. ChinaTalk is gerechtigd aan derden bekend te maken, zowel op individuele basis als door uitingen in enig publiek medium, dat hij een opdracht van Opdrachtgever heeft ontvangen of heeft uitgevoerd, met vermelding van de naam en het logo van Opdrachtgever en een globale omschrijving van de binnen de Overeenkomst geleverde Diensten, tenzij de Opdrachtgever als onderdeel van de Overeenkomst expliciet heeft aangegeven dit niet toe te staan.

Klachten

 1. De Opdrachtgever dient gebreken in nakoming van de overeenkomst binnen redelijke termijn na constatering per e-mail aan info@chinatalk.nl aan ChinaTalk kenbaar te maken (onder vermelding van de naam van de training en waar toepasselijk de datum van de training), maar in ieder geval binnen 5 dagen na de geplande datum waarop de relevante dienst zou worden geleverd.
 2. Het uiten van een klacht ontslaat de Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.

Aansprakelijkheid

 1. De Overeenkomst wordt naar beste inzicht en vermogen en de eisen van goed vakmanschap uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis. 
 2. De totale aansprakelijkheid van de ChinaTalk wegens een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade en tot maximaal het het overeengekomen bedrag voor de Overeenkomst. Bij Opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste 6 maanden voorafgaande aan het moment dat de schriftelijke aansprakelijkstelling van de Opdrachtgever door ChinaTalk is ontvangen.
 3. De aansprakelijkheid van ChinaTalk zal in geen geval het bedrag overschrijden dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van ChinaTalk wordt uitbetaald.
 4. ChinaTalk is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van Opdrachtgever, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- en milieuschade.
 5. ChinaTalk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens derden voor schade van welke aard dan ook, onverschillig door welke oorzaak ook ontstaan, behoudens schade die is te wijten aan opzet of grove schuld van ChinaTalk. De Opdrachtgever vrijwaart ChinaTalk tegen aanspraken van derden in verband met de uitvoering van de overeenkomst.
 6. Aan de inhoud van de materialen die onderdeel vormen van een Dienst (documenten, videos, etc.) kunnen geen rechten ontleend worden.

Geschillen

 1. Indien zich een geschil voordoet naar aanleiding van de Overeenkomst dan wel van nadere Overeenkomsten of de uitvoering daarvan, zullen partijen alvorens derden – waaronder mede begrepen de rechter – in te schakelen eerst in redelijkheid onderling overleggen.
 2. Derden treden niet toe tot enige Overeenkomst tussen ChinaTalk en Opdrachtgever op basis van een derdenbeding in deze voorwaarden of de Overeenkomst. Artikel 6:254 BW is aldus niet van toepassing.
 3. Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 4. Alle geschillen tussen partijen zullen in eerste instantie aan de bevoegde rechter worden voorgelegd. Een geschil kan pas aan de rechter worden voorgelegd indien het in art. 63 bedoelde redelijke overleg niet tot overeenstemming heeft geleid.